Politica de confidențialitate

Dorim să te asigurăm că vom prelucra datele tale în mod onest, transparent și informat, conform Regulamentului General (UE) privind protecția datelor persoanelor fizice nr.2016/679 “GDRP”.

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către Administrator atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale. Vom publica orice astfel de modificări, fără vreo notificare în prealabil.

XTREM DIVISION SRL, persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J07/63/2009, având cod unic de înregistrare fiscală 25138590 („anunturi-matrimoniale.ro” sau "Anunturi Matrimoniale" sau "Administrator" sau „Operator” sau „Noi”), este operatorul datelor tale și entitatea care îți furnizează, prin intermediul Site-ului și/sau Aplicația, acces la o platformă de anunțuri matrimoniale.

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;


Administratorul nu permite prelucrarea datelor personale ale membrilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru utilizarea acestui Site/ Aplicației este necesar să citești și să accepți aceste reguli, în totalitate. Utilizarea în continuare a Site-ului sau a Aplicației presupune că ești de acord cu aceste reguli.


Ce date sunt colectate

În vederea furnizării Serviciilor vom prelucra anumite date cu caracter personal precum: sexul, localitatea și numărul de telefon (pentru publicarea anunțurilor gratuite) și suplimentar fotografie sau e-mail sau link către profilul de social media (pentru publicarea anunțurilor plătite).

Aceste informații cât și textul anunțului sunt oferite în mod opțional, sub responsabilitatea și la inițiativa Utilizatorului în cauză. Prin furnizarea unor astfel de informații opționale, Utilizatorul își dă acordul în mod expres pentru prelucrarea acestor categorii speciale de date cu caracter personal.

Ar mai putea fi colectate informații sau date de trafic, tipul, versiunea si limba browserului, timpii de acces si adresele IP, informații legate de calitatea și utilizarea Site-ului și/sau a Aplicației, statistici legate de aplicațiile instalate.

Pentru a gestiona Site-ul și Aplicația, pentru a facilita o navigare îmbunatățită, atât Administratorul Site-ului/Aplicației cât și furnizorii nostri de servicii au interesul legitim de a utiliza cookie-uri pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afișarea corectă a conținutului, personalizarea interfeței, îmbunatățirea serviciului, prin implementare și testare de soluții tehnice. Află mai multe dspre modul în care folosim modulele cookie sau alte tehnologii de urmărire și modul în care le poți controla în Politica de Cookie.

Îți oferim control asupra datelor pe care le colectăm. Fiecare Utilizator are posibilitatea de a dezactiva colectarea anumitor date personale legate de calitatea și utilizarea altor aplicații sau a Aplicației Anunturi Matrimoniale, în cazul în care folosiți Aplicația, dar și de a dezactiva notificările.


Ce fel de informații despre Utilizator sunt publice

Noi NU publicăm date sau informații despre Utilizatori! Fiecare Utilizator are posibilitatea, din proprie inițiativă, de a publica un anunț, sub forma unui text, cu o fotografie + o formă de contact (telefon, email, link), aceste informații devenind publice (vizibile pe Site și/sau în Aplicație) după validarea anunțului.


Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele personale pe care le furnizezi către Administratorul Site-ului/Aplicației sunt prelucrate în scopul oferirii, furnizării și funcționării în condiții optime a Site-ului și a Aplicației, dar și în scopul dezvoltării acestora. Astfel, Administratorul va prelucra datele tale pentru:

 • utilizarea corectă a serviciului oferit;
 • a permite distribuirea conținutului serviciului oferit;
 • respectarea obligațiilor legale ale Administratorului Site-ului (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile statului);
 • în vederea respectării hotărârilor judecătorești și în vederea exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, dezvoltare, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.
 • îmbunătățirea conținutului oferit, bazată pe o întelegere a tiparelor ce descriu utilizarea Site-ului și a Aplicației;

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datele personale furnizate Administratorul va fi efectuată în baza, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, conform unuia dintre temeiurile de mai jos:

 • pentru încheierea sau executarea unui contract la care Utilizatorul este parte;
 • pentru a respecta o obligație legală a Administratorului;
 • în baza consimțământului Utilizatorilor;
 • în scopul intereselor legitime ale Administratorului sau ale unui terț;
 • prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Cu cine împărtășim anumite date colectate

Folosim părți terțe pentru a ne ajuta să operăm și să îmbunătățim serviciile noastre. Aceste părți terțe ne ajută cu diverse sarcini, inclusiv găzduirea și întreținerea datelor, analiza audienței (Google Analytics), servicii de marketing și publicitate (Google AdWords si Facebook Ads), procesarea plăților (MobilPay) și operațiunile de securitate.

Putem transfera informațiile tale dacă suntem implicați, integral sau parțial, într-o fuziune, vânzare, achiziție, cesionare, restructurare, reorganizare, dizolvare, faliment sau altă schimbare de proprietate sau de control.

Putem divulga informațiile tale dacă este necesar: (i) să se conformeze unui proces juridic, cum ar fi o hotărâre judecatorească, o citație sau un mandat de percheziție, o investigație guvernamentală/de aplicare a legii sau alte cerințe legale; (ii) să contribuie la prevenirea sau depistarea infracțiunilor (sub rezerva aplicării în fiecare caz a legislației aplicabile); sau (iii) pentru a proteja siguranța oricărei persoane.

De asemenea, putem împărtăși informații: (i) dacă divulgarea ar diminua răspunderea noastră într-un proces sau potențial proces; (ii) după cum este necesar pentru a ne proteja drepturile legale și drepturile legale ale Utilizatorilor, a partenerilor de afaceri sau ale altor părți interesate; (iii) să punem în aplicare acordurile noastre cu tine; și (iv) să investigheze, să prevină sau să ia alte măsuri în ceea ce privește activitatea ilegală, frauda suspectată sau alte greșeli.

Putem să îți solicităm consimțământul de a distribui informațiile unor părți terțe. În orice astfel de caz, vom clarifica motivul pentru care dorim să împartășim informațiile. Putem folosi și împărtăși informații non-personale (adică informații care, prin ele însele, nu identifică cine ești, cum ar fi informații despre dispozitive, date demografice generale, date comportamentale generale, localizare geografică, într-o formă care nu poate fi citită de om, în oricare dintre circumstanțele de mai sus. Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare pot fi gasite in: Politica de Cookie.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi furnizate și către Parchete, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.


Durata de păstrare a datelor colectate

Prelucrăm datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Datele vor fi șterse automat dacă:

 • ai solicitat ștergerea anunțului publicat pe Site/Aplicație;
 • a trecut mai mult de 3 ani de la publicarea/ modificarea anunțului;
 • au fost semnalate nereguli cu privire la anunțul publicat

Securitatea datelor colectate

Asigurăm măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.


Drepturile și optiunile tale

Dorim să ne asigurăm că în orice moment ai controlul deplin asupra datelor tale și că îți poți exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le ai potrivit GDPR.

Pentru a ne asigura că ai controlul efectiv al datelor tale, te informăm că ai următoarele psibilități bazate pe tehnologiile pe care le ai la dispoziție:

 • poți solicita oricând ștergerea anunțului publicat;
 • vei putea șterge cookie-urile sau istoricul navigărilor din setările Site-ului; în plus, poți alege să modifici setările browser-ului pe care îl folosești astfel încât să restricționezi urmărirea de către cookie-uri a comportamentului tău în Site (totuși, aceste restricționări îți pot afecta experiența de navigare în Site);
 • platformele social media și motoarele de căutare (de ex. Google sau Facebook) îți oferă posibilitatea de a gestiona diverse opțiuni privind modul în care alegi să îți prelucreze datele.

În plus acestor opțiuni, GDPR îți oferă, în calitate de persoană vizată, drepturile descrise mai jos. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile tale, ne vom asigura că ești titularul datelor cu privire la care alegi să îți exerciți aceste drepturi, iar pentru acest scop îți putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea ta, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea ta.

Corespondența pe care o vom purta cu tine o vom putea păstra pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și și răspunsurilor privind drepturile tale.

Dreptul de a fi informat. Ai dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, inclusiv detalii privind drepturile tale, în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele tale sunt incluse și în această Politică.

Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre tine, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă vei avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.

Pentru a-ți exercita dreptul de acces, ne poți trimite solicitarea ta prin email la adresa: datepersonale [at] anunturi-matrimoniale.ro

Dreptul la rectificarea datelor. În cazul în care identifici că datele tale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte: ne poți trimite o solicitarea de rectificare la adresa de e-mail: datepersonale [at] anunturi-matrimoniale.ro

Dreptul de a te opune marketing-ului direct (inclusiv profilarea în scop de marketing direct). Te poți opune oricând și dezabona la comunicările noastre de marketing direct în orice moment. Poți face acest lucru ușor prin a da click pe linkul „dezabonare” în orice e-mail pe care le vom trimite către tine sau din contul tau la sectiunea „Setări cont”.În plus, poți opta pentru retragerea consimțământului tău exprimat anterior pentru transmiterea de oferte personalizate bazate pe profilare prin aceleași canale prin care îți comunicăm aceste oferte, respectiv: email, sms sau notificări push-up.

Retragerea consimțământului (prin dezabonare sau solicitare scrisă) nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Te poți opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. Consultați secțiunea „Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?” din tabelul de mai sus pentru a identifica situațiile în care prelucrarea noastră se bazează pe interesul nostru legitim. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: datepersonal [at] anunturi-matrimoniale.ro

Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Ai dreptul de a ne solicita ștergerea datelor tale în oricare dintre situațiile următoare:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 • îți retragi consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele tale și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 • te opui prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct;
 • te opui prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale;
 • datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 • datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea ta de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: datepersonale [at] anunturi-matrimoniale.ro.

Dreptul de a restricționa prelucrarea. Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în una din situațiile descrise mai jos.

 • exactitatea datelor este contestată de tine (persoană vizară), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;
 • prelucrarea datelor este ilegală iar tu (persoana vizată) te opui ștergerii datelor și ne soliciți restricționarea prelucrării acestor date;
 • nu mai avem nevoie de datele tale, dar acestea sunt solicitate de tine (persoana vizată) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • tu (persoana vizată) ridici unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică ale tale).

Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: datepersonale [at] anunturi-matrimoniale.ro

Dreptul de portabilitate. Atunci când prelucrăm datele tale în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, vei avea dreptul să ne soliciți transferul datelor tale: (a) către tine sau (ii) către un alt operator indicat de tine. Cea de-a doua situație presupune că ai opțiunea de a ne solicita transmiterea datelor asociate contului de utilizator către un alt operator de date (de ex. către un operator care administrează un alt Site de profil). Mai exact, vei putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ai furnizat direct în mod activ (exceptând orice date derivate sau create/ dezvoltate de anunturi-matrimoniale.ro). Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: datepersonale [at] anunturi-matrimoniale.ro. Vom transmite datele tale solicitate conform celor precizate aici într-un format structurat și care permite reutilizarea datelor (de ex. în format XML, JSON, CSV).

Dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul să depui orice plângeri în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele tale personale. Totuși, sperăm că vei decide să discuți mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor tale este foarte importantă pentru noi și vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor tale. De asemenea, te poți adresa cu diverse întrebări și către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România. Poți găsi unele ghiduri și linii directoare privind drepturile tale pe pagina web a autorității http://www.dataprotection.ro/.